AKADÁLYMENTES OLDAL
headerphoto
Gyűjtemények » Szakdolgozat gyűjtemény

Szakdolgozatok gyűjteménye (e-formátumok)

Létrehozva: 2011.04.27., Utoljára módosította: szabogt, Módosítva: 2020.07.29. 14:59:52 | Oldal nyomtatása

Dolgozattár terminálok

Szakdolgozatok Gyűjteménye

(csak elektronikus formátumban)

 

Hozzáférés: a folyóiratolvasóban elhelyezett BGE BORY Dolgozattár* terminálokon (2 db)

A hozzáférési feltételek eltérőek!

Kutatható állomány: 1142 db e-dolgozat (2009 és 2019 júniusa között keletkezett, nem titkosított művek)

A titkosított dolgozatok nem kutathatók, róluk csak bibliográfiai adatok és 2015-től a szerzői összefoglalók ismerhetők meg!

 

A Dolgozattár Repozitóriumban jelenleg a GKZ-n 2014 óta benyújtott 888 db szak- és záródolgozat található. A 2009 és 2013 között keletkezett dolgozatállomány kutatható dolgozatait a könyvtári dolgozattár terminálok merevlemezén helyeztük el, emiatt a GKZ dolgozataira vonatkozó legteljesebb kutatást jelenleg csak két, erre kijelölt számítógépünkön tudjuk biztosítani. Egyes dolgozatok - szerzői hozzájárulással - az interneten is elérhetők és letölthetők. Titkosított dolgozatok esetében csak bibliográfiai adatok és 2015-től a szerzői összefoglalók ismerhetők meg.

[A gyűjtemény célja] [A gyűjtemény nagysága, kutathatósága] [Használati feltételek] [Szakdolgozat keresése a katalógusban]

Digitális Dolgozattár szabadon letölthető tartalmai: 2009. év (5 db) * 2011. év (18 db) * 2012. év (31 db) * 2013. év (29 db) * A 2014-ben és később benyújtott, szabadon letölthető dolgozatok a BGE Dolgozattár Repozitóriumban érhetők el!


I. A gyűjtemény célja


A gyűjtemény célja a hallgatók, új szakdolgozók, illetve bizonyos esetekben az oktatók kutatómunkájának elősegítése a dolgozatok betekintésre bocsátásával. Az új szakdolgozók a gyűjtemény dolgozataiból
- tapasztalatokat szerezhetnek a választandó vagy a választott téma helyi publikáltságáról (kutatott-e, mely területeit tárgyalták a kérdéskörnek vagy a választott cégnek/szervezetnek, milyen mélységben, mennyire újszerű az adott téma szakdolgozati tárgyalása a tanszéken),
- mintát kaphatnak a téma kifejtéséről (szakszerűség, teljesség, stílus, elemző ill. leíró jelleg, következtetések, az egyes részek arányai stb.),
- megismerhetik a szerkezeti-formai megoldásokat (a téma tárgyalásának struktúrája, fejezetek, alfejezetek stb. tagolása, illusztráltság, műszaki kivitelezés, esztétikai hatás).

A gyűjtemény kutatása nem pótolja a konzulenssel folytatott megbeszéléseket, a dolgozat elkészítésének menetében történő tanácskérést, egyéb szakirodalmi források (pl. szakkönyvek, online adatbázisok) intenzív használatát, gyakorlóhelyi tapasztalatszerzést stb.

Tudományos és jogi követelmény a kutatott dolgozatokban szereplő információk felhasználása esetén a pontos bibliográfiai forráshivatkozás! Felhívjuk a dolgozatok olvasóinak figyelmét, hogy a plágium (mások szellemi alkotásának részbeni vagy teljes ellopása, sajátként való feltüntetése) szakmailag etikátlan és jogilag büntethető cselekedet. Nem csupán az idézőjelek elhagyásával történő, hivatkozás nélküli szövegátvétel minősül plágiumnak, de a forrásszöveg kisebb-nagyobb átfogalmazásának hivatkozás nélküli közlése is. Etikátlan az is, ha hivatkozzuk ugyan az eredeti forrást, de szándékosan nem tesszük világossá a forrás és saját gondolataink között húzódó határokat (Lásd: Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Bp. : Kossuth K., 2002. 239-241 p.)

A Magyar Rektori Konferencia 1998-ban közzétett állásfoglalása szerint  a szakdolgozatok  - bizonyos alkotói érdekérvényesítés által korlátozottan - kutathatók és idézhetők. Bár ez az állásfoglalás nem alapoz meg jogokat, a szakdolgozatokba történő betekintés alapján nyert ismeretek csak úgy építhetők be jogkövető módon akár kéziratos, akár nyilvánosságra hozott publikációkba, ha a felhasználók megvalósítják a hivatkozásokra vonatkozó követelményeket. Hivatkozások esetében általában azt az eljárást kell követni, melyet a publikáció befogadója (oktatási intézmény, kiadó stb.) megkövetel. Ennek hiányában legcélszerűbb a szakdolgozatokra a hatályos nemzetközi szabvány hivatkozási adatszerkezeti előírásai szerint hivatkozni (ISO 690:2010 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. 3rd ed. 2010.06.15.)


Példa az említett szabványnak megfelelő szakdolgozat-hivatkozásra (a hivatkozás szerző, cím stb. adatelemeit más központozással is el lehet különíteni egymástól, de a  hivatkozásokban a központozást, valamint a tipográfiai megkülönböztetést egységesen kell alkalmazni!):
Herczeg Zsófia: Zalalövő város településfejlesztési tevékenységének vizsgálata 2006-2019-ig tartó időszakban. Zalaegerszeg : BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, 2016. Szakdolgozat (kézirat).
vagy
Herczeg Zsófia: Zalalövő város településfejlesztési tevékenységének vizsgálata 2006-2019-ig tartó időszakban. Zalaegerszeg, 2016. Szakdolgozat (kézirat). Felsőoktatási intézmény: BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg.

II. A gyűjtemény nagysága, kutathatósága

 

A felhasználók számára a dolgozatok tartalmának gyors szakmai avulása miatt jelenleg a 2009-től keletkezett dolgozatok esetében biztosítunk hozzáférést, a titkosított munkákat kivéve. A szolgáltatás célját, a tapasztalatgyűjtést és mintaadást ez megfelelően garantálja. A  régebbi szakdolgozatokat az intézmény rendszeresen felkínálja - történeti kutatást szolgáló tartós megőrzésre - a Zala Megyei Levéltárnak, valamint a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményének.

Egyes szakdolgozatok - szerzői hozzájárulás alapján - szabadon letölthetők, erről a Digitális Dolgozattárban tájékozódhat.

Statisztikai adatok az állományról

Benyújtás éve
Dolgozatok száma (db) Titkosított (db) Kutatható (db) Kutathatóból web publikus (db)*

Leltári Sz-azonosító (tartomány)

2009 207 53 159 5

10206-10412

2010 296 87 209 0

10413-10708

2011 157 48 127 18

10709-10865

2012 124 53 71 31

10866-10989

2013 109 50 59 29

10990-11098

2014 92 38 54 23

11099-11190

2015 152 56 96 58

11191-11342

2016 127 54 73 38

11343-11469

2017 154 71 84 42

11470-11623

2018 147 84 63 33

11624-11770

2019 92 47 45 19

11771-11862

2020 126 1 125 35

11863-11988


*  A 2009-2013. évek esetében a darabszámról link mutat a publikus dolgozatokat felsoroló oldalra (itt elérhetők a dolgozatfájlok is)

 

III. Használati feltételek

 

A szakdolgozatokat kutathatásának feltételei:
- érvényes könyvtári tagság (olvasójegy bemutatásával igazolva) vagy napijegy váltása (napijegy számlájával igazolva),
- statisztikai célú adatszolgáltatás a kutatásról: a felhasználónak kutatásstatisztikai célból a megtekintett dolgozatok számát (tehát azokat, melyeknek PDF formátumát megnyitotta) be kell jelentenie,
- használati szabályok betartása, különös tekintettel a szerzői jogokra.

A könyvtár másolatkészítést semmiféle technikával nem biztosít és nem engedélyezhet ilyet az olvasónak sem (ide értve az összes másolatkészítésre, képi rögzítésre alkalmas technikát). A szerzői jog megsértésére alkalmas, illegális tevékenység, ezért tilos a szakdolgozatok kutatásának ideje alatt a külső adathordozók (pendrive, külső merevlemez stb.) csatlakoztatása, a szakdolgozatok képernyőképeinek bármiféle eszközzel, eljárással történő rögzítése (ide értve a vágólapozást és a digitális fényképezést is) a dolgozatfájok másolása, hálózati továbbítása, valamint a szakdolgozatfájlok védelmét biztosító műszaki eljárás (tanúsítványbiztonság) kijátszása vagy az arra tett kísérlet.

Jogszerű másolatkészítéshez a dolgozat szerzőjének írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokirati formában (vagy ennek hiteles másolatában) történõ felhatalmazására lenne szükség. Amennyiben nem engedélyezett másolatkészítést tapasztalunk, haladéktalanul felszólítjuk a szabályzat megszegőjét a cselekmény abbahagyására, valamint - amennyiben az olvasó saját tulajdonát képezi(k) - a másolatkészítő eszköz(ök) eltávolítására az olvasótérből (azt a továbbiakban a ruhatár zárható szekrényeiben tárolhatják).
Ha a felhasználó az illegális másolatkészítést ismételten megkísérli, dolgozatokba történő betekintést tovább nem biztosítjuk számára.
A dolgozatból történő kisebb terjedelmű kéziratos jegyzetelés nem sérti a szerzői jogi előírásokat, de amennyiben munkatársaink a dolgozat jelentős részének (a szokásos idézések leghosszabb terjedelmét, kb. fél oldalt meghaladó) kéziratos másolását tapasztalják, fel kell hívniuk a felhasználó figyelmét a jogszerűtlen használat következményeire. A szakdolgozat nem minősül nyilvánosságra hozott műnek, így arról másolat még kézírással sem készíthető jogszerűen.

Indoklás: az olvasó azért nem készíthet másolatot szakdolgozatról, mert az szerzői  kéziratnak tekintendő, melyet nem hoztak nyilvánosságra. A dolgoztra vonatkozó minden joggal a szerző rendelkezik, ide értve a többszörözés jogát is (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 18. §). Kivételt - a szerző írásbeli rendelkezése alapján - csak a web publikus (nyilvános) szakdolgozatok képeznek.

A dolgozat kutathatóságát a dolgozatban érintett természetes illetve jogi személy(ek) írásban kifejezett szándéknyilatkozata (titkosítási kérelme) korlátozhatja. Egyes szakdolgozatok - témájuk miatt - a szakdolgozót támogató konzulens intézmény, illetve a dolgozat "tárgyintézménye" kérésére titkosítva lettek pl. üzleti titok, bizalmas adatok, vállalati stratégiai, biztonsági kockázat stb. miatt. Ennek értelmében a titkosítási kérelemmel és engedéllyel rendelkező dolgozatokhoz felhasználói hozzáférést nem biztosítunk betekintés céljára sem. E dolgozatokról csak bibliográfiai információt és esetleg szerzői összefoglalót szolgáltatunk a katalógusban.

Használati előírásaink a kéziratokhoz való szabad hozzáférés szerzõi jogi követelményeinek és az adatvédelmi feltételeknek eleget tesznek.

IV. Szakdolgozatok keresése a katalógusban

 

Ha a könyvtár katalógusában csak szakdolgozatokat kíván keresni, feltétlenül állítsa be a keresés egyik szempontjaként az információhordozót, ennek típusául pedig a szakdolgozatot!

Így kizárólag szakdolgozati találatokat ad a keresőprogram.

Az információhordozó keresési szempont beállítása:

Az információhordozó típusának beállítása:

 

Eredményes kutatást, sikeres használatot kívánunk!

Legfrissebbek...
InfoCentrum

« 2021. január »
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031